top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Silke Antoni

Antoinette

Hopland 19 bus 8, 2000 Antwerpen

silke.antoni@hotmail.com
+32 4 96 65 50 68

970826-594.40

BE0683.659.859

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN B2B - Antoinette

Algemene woorwaarden

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

 2. Goederen worden geleverd binnen de overeengekomen levertermijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.

 3. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

 4. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten ter plaatste en ten laatste binnen 1 kalenderdag na de levering door middel van mail aan hallo@antoinette.store aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen 1 kalenderdag, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

 5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

 6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur per overschrijving betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van €10 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 7. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 8. Het is de koper niet toegestaan om particuliere orders aan te nemen en deze verder te verkopen aan eigen particuliere klanten, zonder uitzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

 9. De koper verbindt zich ertoe steeds ten laatste drie dagen voor de gevraagde leverdatum de bestelling door te geven. Hierbij geldt alsnog algemene voorwaarde 1. Indien de koper toch een order wilt ontvangen op snellere termijn, moet hier schriftelijk mee ingestemd worden door de verkoper en geldt een rush order fee van 25% van het aankoopbedrag van het order met een minimum van €10.

 10. Bestellingen zijn enkel geldig indien aangevraagd via WhatsApp op het nummer 0468 48 55 79 of via mail op hallo@antoinette.store. Bestellingen via andere kanalen, zoals onder andere maar niet uitsluitend Instagram, worden niet aanvaard.

 11. De koper stemt er bij het plaatsen van een bestelling uitdrukkelijk mee in om de bestelling te ontvangen binnen de door de verkoper vooropgestelde lever- of afhaalmomenten. Leveringen of afhalingen buiten deze lever- of afhaalmomenten kunnen alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de verkoper.

 12. De koper dient bij bestelling uitdrukkelijk de mogelijke levermomenten aan te geven. De koper houdt er rekening mee dat de effectieve levertijd onderhevig is aan mogelijke afwijking.

 13. Levering vanaf een bestelminimum van €30 excl BTW is gratis binnen de Antwerpse Singel. Voor levering van bestellingen onder dat bedrag, geldt een leverkost van €1,5  per kilometer vanaf het adres van de productiebakkerij (Sint-Vincentiusstraat 22b, 2018 Antwerpen) tot aan het leveradres en terug.

 14. De levering wordt door de verkoper steeds zo veel mogelijk en indien mogelijk aangeleverd in met het logo van de verkoper gelabelde herbruikbare dozen. De koper verbindt zich ertoe deze in goeder trouw te gebruiken naar behoren en de dozen steeds afgewassen bij de volgende levering terug mee te geven. Indien er geen volgende bestelling volgt, is de koper verplicht om binnen de week de verkoper te contacteren in verband met het terugbezorgen van de herbruikbare dozen. Indien de koper zich niet aan deze voorwaarden houdt, gelden volgende kosten:

 • Het terug mee leveren van vuile, onafgewassen dozen brengen een waskost van €5 per doos met zich mee. Deze worden met de volgende factuur verrekend.

 • Dozen die bij de koper kapot gaan brengen een vervangingskost excl. BTW met zich mee als volgt

Grote Araven-doos: €22,5

Kleine Araven-doos: €17,5

Doorzichtige pot met zwart deksel: €2,49

Herbruikbare taartdoos: €9,5

Dresseerfles: €7,5

Plooibox: €6,5

 • Indien de koper zelf kiest voor levering in kartonnen dozen, betaalt de koper hiervoor €0,5 per doos.

 • Het is de koper niet toegelaten de herbruikbare dozen te gebruiken voor andere doeleinden dan het bewaren van Antoinette-gebak. Bij niet-toegestaan gebruik van de meegeleverde herbruikbare dozen, geldt de waskost van €5 per doos of item en dient het item alsnog teruggegeven te worden.                                                                                                                            

15. De koper verbindt zich ertoe de bewaarinstructies en houdbaarheidstermijn te respecteren. Antoinette-producten mag na het verstrijken van de houdbaarheidstermijn niet meer worden verkocht of aangeboden aan derde partijen.                                                                 

16. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van ..., afdeling … gebracht worden.

bottom of page