top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Silke Antoni

Antoinette

Hopland 19 bus 8, 2000 Antwerpen

silke.antoni@hotmail.com
+32 4 96 65 50 68

970826-594.40

BE0683.659.859

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Antoinette, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Hopland 19 bus 8, 2000 Antwerpen, BTW BE 0683.659.859, RPR, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Antoinette moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Silke Antoni aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen..

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Silke Antoni/Antoinette niet. Silke Antoni/Antoinette is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Silke Antoni/Antoinette. Silke Antoni/Antoinette kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure loopt als volgt:

 • de klant selecteert de gewenste producten en voegt deze toe aan diens winkelwagen

 • om te bestellen, klikt de klant op het winkelwagenicoon in de rechterbovenhoek van de webpagina en selecteert ‘winkelwagen bekijken’

 • de klant kijkt diens bestelling na en selecteert een afhaalpunt, hier kan de klant ook een promotiecode of aantekening toevoegen

 • de klant klikt op ‘afrekenen’ om verder te gaan met het aankoopproces

 • hier kan de klant een account aanmaken en moet hij/zij de persoonlijke gegevens invullen en een afhaaldatum kiezen zoals beschreven op de webpagina

 • om verder te gaan, klikt de klant op ‘doorgaan’

 • de klant vult de facturatiegegevens in en klikt op ‘doorgaan’

 • de klant kijkt de gegevens na en vervult de betaling, waarna hij/zij een bevestigingsscherm krijgt en een bevestigingsmail zal ontvangen op het aangegeven mailadres


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

 • via bankkaart (Bancontact) of Payconiq

 • Via Visa

 • Via Mastercard

 • Via Discover

 • Via American Express
   

Silke Antoni/Antoinette is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Afhaal van de bestelde producten vindt plaats in Barchel (Van Breestraat 6, 2018 Antwerpen) of op de maatschappelijke zetel op een onderling afgesproken moment. Indien de Klant de bestelde goederen niet komt afhalen op het afgesproken moment, vervalt diens recht op terugbetaling.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Silke Antoni.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de handelaar was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Silke Antoni/Antoinette. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Silke Antoni/Antoinette te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Silke Antoni/Antoinette zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Antoinette is bereikbaar op het telefoonnummer +32 4 68 48 55 79, via e-mail op hallo@antoinette.store of per post op het volgende adres Sint-Vincentiusstraat 22b, 2018 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Silke Antoni/Antoinette beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Silke Antoni/Antoinette zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Silke Antoni/Antoinette om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Silke Antoni/Antoinette. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

bottom of page